DGA-Nieuws 2017-1

Anthony Uphoff

22 Oktober 2017

EINDE ALGEHELE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN?

Nederland kent sinds 1838 als basisstelsel voor het huwelijksvermogensrecht de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Dit systeem wordt nu mogelijk afgeschaft. Dinsdag 28 maart stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Treedt u na inwerkingtreding van de nieuwe wet in het huwelijk zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, dan geldt dus niet meer een algehele gemeenschap van goederen. Uitsluitend wat u samen gedurende het huwelijk opbouwt zal standaard in de gemeenschap vallen. Vermogen opgebouwd voor het huwelijk blijft voortaan privé vermogen. Hetzelfde geldt voor giften en erfenissen, ongeacht of daaraan een zogenaamde uitsluitingsclausule is verbonden.

De achtergrond van deze wet is de gedachte dat alleen het vermogen dat door de inspanning van beide echtgenoten is opgebouwd ook aan beiden toekomt.

Wilt u toch een algehele gemeenschap van goederen dan zult u daarvoor naar de notaris moeten. In bepaalde specifieke gevallen kan dit vanuit een oogpunt van estateplanning voordelig zijn. Door het creëren van een algehele gemeenschap van goederen kan een deel van het vermogen namelijk belastingvrij overgaan op de partner.

ERFGENAMEN BETER BESCHERMD DOOR WET BETS?

Als u erfgenaam bent, dan weet u niet altijd precies wat u erft. Aanvaardt u de nalatenschap zuiver, dan wordt u met uw privé vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. De nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (wet BETS) zorgt ervoor dat minder snel wordt aangenomen dat u als erfgenaam de nalatenschap zuiver hebt aanvaard.

In deze wet wordt bepaald dat erfgenamen, die nog niet hebben verklaard de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, geacht worden de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard door bijvoorbeeld goederen van de nalatenschap te verkopen of te bezwaren, of op andere wijze deze goederen aan het verhaal van de schuldeisers te onttrekken. Beheren van de nalatenschap is wel toegestaan, zonder dat u dan direct worden geacht zuiver te hebben aanvaard. Gaan de handelingen van de erfgenamen verder dan het beheer, dan is er dus wel sprake van zuivere aanvaarding.

De nieuwe Wet BETS heeft nog een tweede verandering met zich meegebracht: heeft u als erfgenaam zuiver aanvaard en wordt u geconfronteerd met onverwachte schulden: dan mag u alsnog het verzoek aan de kantonrechter doen om beneficiair te aanvaarden. Deze uitzondering moet wel heel beperkt worden opgevat, het gaat slechts om uitzonderingssituaties. Het moet gaan om een schuld die u als erfgenaam niet kende, maar ook niet behoorde te kennen. Bovendien moet u binnen drie maanden na ontdekking van het bestaan van deze schuld het verzoek bij de kantonrechter indienen.

Al met al blijft het gewoonweg verstandig om in voorkomende gevallen een nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

HERROEPELIJK SCHENKEN IETS VOOR U?

Vroeger gold bij schenkingen ‘eens gegeven blijft gegeven’. Sinds het nieuwe erfrecht mag u voorwaarden verbinden aan uw schenking en deze dan opeisen. Dit wordt 'herroepelijk schenken' genoemd. Een herroepelijke schenking wil zeggen dat u de mogelijkheid hebt om de schenking op een later moment ongedaan te maken, afhankelijk van de voorwaarde die u gesteld heeft. U kunt de schenking bijvoorbeeld herroepen als blijkt dat de ontvanger de schenking niet gebruikt waarvoor hij bedoeld was. Maar ook als u het geld zelf opeens weer nodig heeft.

Het is noodzakelijk om duidelijk schriftelijk vast te leggen onder welke voorwaarden u de schenking kunt herroepen. Dit voorkomt vervelende discussies. Als u kiest om de schenking zonder opgaaf van reden te herroepen levert u dit de meeste vrijheid en zekerheid, voor de ontvanger ontstaat precies het tegenovergestelde effect.

Als er over de schenking schenkbelasting is voldaan kunt u die bij herroeping gedeeltelijk terugontvangen. Dat kan een voordeel opleveren als u iets heeft geschonken dat daarna sterk in waarde is gedaald. Eén van de voorwaarden is dat u duidelijk kunt maken dat de schenking herroepelijk is. Het is dan ook raadzaam de schenking notarieel vast te laten leggen, alhoewel dit niet verplicht is. Een onderhandse akte kan immers in het ongerede raken. 

NOGMAALS PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

Dinsdag 7 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer. Het is nu dus definitief.

Bouwt u nu nog pensioen in eigen beheer op dan is het zaak dit tijdig (voor 1 juli aanstaande) stop te zetten. Hiervoor is een aandeelhoudersvergadering nodig, waarin wordt besloten tot beëindiging van de opbouw. Doet u dit niet tijdig, dan riskeert u een naheffing loonbelasting over de gehele waarde van uw pensioen plus revisierente.

Na stopzetting van de opbouw is de volgende stap om te besluiten wat u met de opgebouwde pensioenrechten gaat doen. Dit is ook van toepassing als u de opbouw reeds eerder heeft beëindigd en zelfs als uw pensioen al is ingegaan!

Ik heb in eerdere nieuwsbrieven al uitgelegd wat uw opties zijn, afkopen, afstorten, afstempelen of laten staan. De keuze voor de voor u meest geschikte is een kwestie van afwegen van alle relevante factoren. Daarbij spelen uw persoonlijke voorkeuren zeker een rol. Daarnaast kan de toestemming van de partner en de eventuele compensatie daarvan een grote rol spelen.