Europese Erfrechtverordening

Anthony Uphoff

17 Juli 2015

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing zijn op de vraag welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. Deze verordening zal van kracht zijn in de hele EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Deze verordening is bijvoorbeeld van toepassing als u in Nederland woont en een (tweede) woning in Spanje heeft.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waar u mee te maken krijgt zodra de Europese Erfrechtverordening wordt ingevoerd?

Het recht van het land waar de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats had wordt op de erfopvolging van toepassing verklaard. Er is slechts één uitzondering voor het geval uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat erflater op het moment van overlijden een nauwere band met een ander land bezat. In dat geval wordt het recht van dat land op de erfopvolging toegepast;

Erflater krijgt een beperktere rechtskeuzevrijheid. De Verordening staat nog slechts een rechtskeuze toe voor het recht van erflaters nationaliteit op ofwel het moment van het uitbrengen van de rechtskeuze, ofwel het moment van overlijden. De rechtskeuze voor het recht van het land van de gewone verblijfplaats vervalt. Rechtskeuzes gedaan voor 17 augustus 2015 blijven geldig. Het kan daarom zinvol zijn om voor die tijd een rechtskeuze voor uw gewone verblijfplaats op te nemen in uw testament;

De Verordening strekt zich eveneens uit tot de vereffening en verdeling van de nalatenschap;

Ter bevordering van een soepele grensoverschrijdende boedelafwikkeling introduceert de Verordening de Europese erfrechtverklaring. Het doel van deze verklaring is om met één verklaring in alle lidstaten het bewijs te kunnen leveren van onder andere de hoedanigheid van erfgenaam of de bevoegdheden van de executeur. Deze Europese verklaring zal bestaan naast de nationale verklaring van erfrecht;

Het wordt mogelijk om in eigen land een verklaring tot aanvaarding of verwerping af te leggen in het geval van een nalatenschap die in het buitenland openvalt.

Moet ik iets doen? Heeft u vermogen in het buitenland dan is het verstandig om vóór 17 augustus 2015 na te gaan of actie wellicht noodzakelijk is. Vooral omdat nu nog in Nederland een rechtskeuze kan worden gedaan voor het recht van de gewone verblijfplaats. Na 17 augustus 2015 niet meer! Als u nu voor Nederlands erfrecht kiest, is na uw overlijden Nederlands recht van toepassing, ook als u ná het maken van uw testament eventueel naar een ander EU-land verhuist.